• Ein Cynnig

Ym mis Chwefror 2014, rhoddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd cynllunio amlinellol i Conygar Stena Line Ltd (gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl) ar gyfer Cynllun Adfywio Glannau Caergybi.

Rhoddwyd y caniatâd cynllunio amlinellol yn amodol ar amod a oedd â chyfyngiad amser ar gyflwyno materion a gadwyd yn ôl, gyda dyddiad gorffen ym mis Chwefror 2019. Oherwydd hynny, mae’r cyfnod y byddai’r Cyngor yn derbyn ceisiadau materion neilltuedig bellach ynddo wedi dod i ben, er nad yw’r caniatâd cynllunio amlinellol ei hun wedi dod i ben.

Mae’r Ymgeisydd newydd, Conygar Holyhead Ltd, yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i brosiect adfywio yng Nglannau Caergybi ac, ers rhoi caniatâd cynllunio amlinellol, mae wedi achub ar y cyfle i newid a mireinio dyluniad y cynllun i gyfrif yn well am yr amgylchiadau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol cyfredol.

Un o’r newidiadau mwyaf nodedig i’r uwchgynllun cymeradwy yw’r gostyngiad yn y raddfa gyffredinol a maint y datblygiad newydd, y morglawdd a’r adfer tir cysylltiedig.

Crynhoir newidiadau eraill a’r rhesymau drostynt fel sy’n dilyn:

  • Torri’r datblygiad yn rhannau i wella golygfeydd drwyddo;
  • Mae parcio bellach wedi’i symud o dan y ddaear yn bennaf
  • Codi platfform y datblygiad i’w wneud yn fwy gwydn i effeithiau newid yn yr hinsawdd;
  • Gostyngiad yng nghapasiti’r marina o 500 i 250 angorfa;
  • Cyflwyno amffitheatr newydd, mornant derasog ac arcêd/marchnad dan do
  • Gwell cymysgedd o dai;
  • Cyflwyno basn iotiau ac ardal barc ffurfiol; a
  • Trosi’r Tŷ Soldiers Point Rhestredig, yr adeiladau allanol cysylltiedig a Thŷ Porth-y- Felin yn fflatiau preswyl.